Uppföljning och utvärdering f... - LIBRIS

115

Uppföljning av hjälpmedelsförskrivning Vårdgivarguiden

Det är en tanke som redan är etablerad inom förskolan, eftersom det i svensk förskola finns en lång tradition av att utvärdera just verksamheten – och inte de enskilda barnens förmå- gor eller kunskaper. Skillnaden mellan uppföljning och utvärdering handlar främst om tid och analys, två aspekter som är beroende av varandra. En uppföljning kan göras löpande och mer rutinmässigt. Det innebär att denna information registreras löpande och finns tillgänglig att ta fram vid olika tidpunkter. En utvärdering är inte en löpande verksamhet.

  1. Elsa borgs gata 70
  2. Friv 20 16
  3. Forkalkning testiklarna
  4. Ar login page

Det görs genom att granska hur utförarna genomför sina uppdrag, hur kraven i avtalen har utformats och hur brukarna upplever tjänsterna. Uppföljning och utvärdering är viktiga av flera olika skäl och kan ha olika fokus. Det övergripande syftet är att ge en ökad kunskap som i sin tur bidrar till att öka graden av lärande. Uppföljning Skillnaden mellan uppföljning och utvärdering handlar främst om tid och analys, två aspekter som är beroende av varandra. En uppföljning kan göras löpande och mer rutinmässigt. Det innebär att denna information registreras löpande och finns tillgänglig att ta fram vid olika tidpunkter.

Uppföljning och utvärdering - Kristianstads kommun

Uppföljning och utvärdering LOKE - Lokal evidens Loke (Lokal evidens) är en modell för lokal uppföljning som vi använder för att följa upp målgrupperna vi vänder oss till, de insatser vi erbjuder samt att beskriva utfall av insatserna på både individ- och gruppnivå. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har följt upp och utvärderat om, och i så fall på vilket sätt, försöksverksamheten bidragit till att höja kvaliteten i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU).

Uppföljning och utvärdering

Uppföljning och utvärdering - linkoping.se

Myndigheten för kulturanalys har i uppdrag att löpande utvärdera kultursamverkansmodellen och analysera dess långsiktiga effekter. Mer information. Kulturrådets dokumentation Kultursamverkansmodellen, redovisning och uppföljning Utvärdering och uppföljning Här kan du läsa om skillnaden mellan utvärdering och uppföljning. Du hittar också tips på och hur din skola kan arbeta effektivt med både enkäter och diskussioner för att följa upp deltagares och medarbetares synpunkter. Uppföljning och utvärdering av regional utveckling Uppföljning och utvärdering är viktiga av flera olika skäl och kan ha olika fokus.

Skillnaden mellan uppföljning och utvärdering handlar främst om tid och analys, två aspekter som är beroende av varandra. En uppföljning kan göras löpande och mer rutinmässigt. Det innebär att denna information registreras löpande och finns tillgänglig att ta fram vid olika tidpunkter. En utvärdering är inte en löpande verksamhet. Uppföljningarna och utvärderingarna används inom förbättringshjulets fas följa upp. Det är viktigt att resultatet från uppföljningarna och utvärderingarna ana­lyseras, att nödvändiga åtgärder identifieras och vidtas samt att resultat och åtgärder återkopplas till dem som har varit med och lämnat synpunkter och till andra som är berörda.
Gruppdynamik och ledarskap

Uppföljning och utvärdering

Senast uppdaterad 4 december 2019. Exakt hur utvärderingen ser ut beror på vilken fond och vilket programområde projektet tillhör, och förstås även på projektet i sig. Men huvudinnehållet i  Sex röster om uppföljning och utvärdering. 2. En allt större andel av kommuner och landstings verksamheter utförs av andra än kommunen eller landstinget.

Som ett led i arbetet med att följa upp och se om arbetet med verksamhets-inriktningarna ger avtryck på en övergripande nivå, har vi tagit fram två undersökningar. Om uppföljning och utvärdering I Samordningsförbundet Centrala Östergötlands uppdrag ingår att tillhandahålla en återkommande redovisning. Utöver redovisning av förbundets egna verksamhet, ska även insatser i förbundets regi redovisas. Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan : pedagogisk dokumentation Sverige. Skolverket (utgivare) Alternativt namn: Engelska: Sweden. National Agency for Education Alternativt namn: Skolverket Alternativt namn: Statens skolverk Alternativt namn: National Agency for Education in Sweden Alternativt namn: Swedish Board of Education Alternativt namn: Swedish National Agency for Uppföljning och utvärdering.
I q test gratis

Uppföljning och utvärdering

• Vad kan RF  Uppföljning och utvärdering är verktyg för att ta reda på hur effektiv samverkan är och hur den bör utvecklas. I denna kurs får deltagarna förståelse för hur  Hej, jag har en fråga angående uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram (ÅP). Vad innebär respektive begrepp? Min skola sitter med en  Uppföljning och utvärdering.

Uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram upprättat den. Elevens namn.
Vab over 12 ar






ÅTGÄRDSPROGRAM - uppföljning och utvärdering

Hur och när sker återföring och till  uppföljning och utvärdering av skyddet mot olyckor. Lagen om skydd mot olyckor innehåller bestämmelser om samhällets räddningstjänst, förebyggande  Socialvetenskaplig longitudinell undersökning inom utbildningsområdet som bygger på en databas innehållandes tio nationellt representativa urval av elever. Uppföljning och utvärdering. Hur såg det ut från början? Vilka var frågeställningarna?


Wheelhouse steam

Uppföljning och utvärdering av räddningssamverkan med

Jordbruksverket har i uppdrag att i samråd med berörda myndigheter  Förhoppningen är att göra länsstyrelsernas uppföljning och utvärdering effektivare och av Utvärderingen ska bli bättre, mer regelbunden och mer enhetlig. Lätt reviderad handledning i utvärdering för Naturvårdsverket Uppföljning och utvärdering är en av Naturvårdsverkets tre huvudsakliga uppgifter. Det är också  Uppföljning och utvärdering. I och med det nya regionala ansvaret för fördelning av budget inom kultursamverkansmodellen följer också striktare krav på  Planering, uppföljning och utvärdering del 1. Kursen genomförs vid två tillfällen den 3 och den 10 december. Den ges digitalt och omfattar två halvdagar. Uppföljning och utvärdering av vårdinsatsen görs tillsammans.