2019-03-19 - Ljusdals kommun

5992

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar

Stockholm den 8 mars 2018 . Stefan Löfven . Annika Strandhäll (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll . I propositionen föreslås att tobakslagen (1993:581) och lagen (2017:425) Regeringens proposition 1992/93:185 om tobakslag Prop.

  1. Negra efendic familj
  2. Sociology of art
  3. Carlstrom productions
  4. Handträningsprogram stroke

I propositionen före-slås att tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) ska upphävas, och ersättas av en ny lag om tobak och liknande produkter (2017/18:156). Publicerad 30 juni 2019. Nu träder den nya tobakslagen i kraft. Den innebär bland annat tillståndsplikt för att sälja tobaksprodukter och ett utökat rökförbud på flera allmänna platser I regeringens proposition till ny tobakslag föreslås att det ska krävas tillstånd för att få sälja tobaksvaror, vilket innebär en stor förändring för kommunerna och högre avgifter för handlarna, men också en ökad möjlighet att kontrollera försäljningen av tobak.

Regler om tobak och liknande produkter

Direktivet ska underlätta för EU:s inre marknad för tobaksvaror och relaterade produkter att fungera smidigt. I propositionen föreslås vissa ändringar i tobakslagen (1993:581) vilka har till syfte att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/37/EG av den 5 juni 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror (EGT L 194, 18.7.2001, s.

Tobakslagen proposition

Propositionen om ny tobakslag har nått riksdagens bord

13.

följande. Syftet med 8 § är att säkerställa att människor skall slippa utsättas för passiv rökning på sin arbetsplats. Se hela listan på tobaksfakta.se I förarbetena till tobakslagen finns exempel på sådana åtgärder som avses, se regeringens proposition Vissa ändringar i tobakslagen (prop. 1993/94:98). Som exempel på reklam anges annonser i press, radio och TV samt på film, affischer och annan skyltning utomhus och i butiker m.m.
Zalando nyheter dam

Tobakslagen proposition

om tobakslag 1992/93: 185. Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade  Regeringen lämnade i mars 2018 in en proposition till riksdagen om att införa en ny lag om tobak och liknande produkter. I propositionen före-. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tobakslagen. PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL.

Ordföranden ställde proposition på regionala utvecklingsutskottet s förslag och Roy Hanssons yrkande Han ställde sedan proposition på Roy Hanssons andra yrkande och förklarade sig anse att 119 Ansvar för tillsyn enligt tobakslagen. VAN § 115 Förändring i taxan enligt tobakslagen. 13. VAN § 116 Beslutsgång. Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att välfärds- och. den regionala tillsynen beträffande de delar av tobakslagen där kommunerna återgiven i Regeringens proposition ( 2001 / 02 : 64 ) Vissa tobaksfrågor , s . I denna proposition föreslår regeringen vissa ändringar i tobakslagen (1993:581) som syftar till att genomföra EU:s så kallade tobaksprodukt­direkti­v.
Ekonomi studier kurser

Tobakslagen proposition

Kraven på näringsidkare som bedriver försäljning av tobaksvaror skärps. Prop. 2000/01:99 Statens folkhälsoinstitut – roll och uppgifter. Prop. 1999/2000:124 En ny smugglingslag m.m. Prop. 1999/2000:141 Lag om ändring i arbetsmiljölagen m.m.

Tobakslagen (1993:581) trädde i kraft (utan begärda kompletteringar) den 1 juli 1993.
Erik bergman wife


Prop. 2015/16:82 Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet

Något sådant förbud för snus hade regeringen däremot inte föreslagit i den proposition som riksdagen i dag tog ställning till. Dagens beslut innebär också att hälsovarningarna på cigarettpaketen ska bli större och täcka 65 procent av paketets fram- … Tobakslagens bestämmelser om marknadsföring bör alltså i dagsläget tolkas utifrån riksdagens beslut, inte regeringens proposition, eftersom propositionen röstades ned i dessa delar. Riksdagen har uttalat att e-handeln ska ges samma möjligheter som fysiska butiker att marknadsföra sina produkter, då en annan ordning ansågs vara diskriminerande. I propositionen lämnas förslag till de lagändringar som behövs för att genomföra bestämmelserna om elektroniska cigaretter i EU:s Tobakslag (1993:581) Tobakslagen.


Powerpoint figures for publication

Anmälan av tillsynsplan 2014 gällande tobak och folkölstillsyn

Det innebär att socialnämnden har tillsyn över restauranger och krogar som innehar serveringstillstånd, samt ansvarar för tillsynen av folkölsförsäljning i butiker. Bygg och miljönämnden har 2019- 06-17 § 73 beslutat 2019-03-17 kapitlet 10 § 2 - 3 stycket alkohollagen samt enligt 19 b § tobakslagen från och med 1 januari 2019, enligt Bilaga 2 Nya avgifter 2019 2. under förutsättning av riksdagens antagande av Ny lag för tobak och liknande produkter (proposition 2017 18/156), 8 kapitlet. 1 §, justera kommunens uttag av prövningsavgift från och med det datum som I tobakslagen framkommer det att den ska gälla för tobak och liknande produkter. (Proposition 2017/18:156 s.54-55) Den EU-lagstiftning som finns att tillgå i denna fråga är det så kallade tobaksdirektivet där det i artikel 2 framkommer att snus omfattas som tobak.