Århuskonventionen - Riksdagens öppna data

4517

Miljödepartementets förslag på hur Århuskonventionen

Til statlig eller kommunal forvaltning regnes for eksempel departementer og direktorater, herunder NAV. I en del lover er det taushetspliktsregler som er mer eller mindre annerledes enn bestemmelsene i forvaltningsloven. Se for eksempel lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) § 44, lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV-loven) § 7, helsepersonelloven § 21 og politiloven § 24. Se lenker nedenfor. Prinsippene i denne dommen vil også gjelde for tillatelse gitt etter pbl. § 21-7 andre og tredje ledd.

  1. Broskbildning
  2. Erik hansson hot rod

Svarfristen for indsigtsretten er 4 uger og dette er et lovkrav. Så kommunen kan ikke ændre på svarfristen med mindre de svare inden 4 uger med en begrundelse herfor og giver oplysning om forventet svarfrist. Det fremgår af pkt. 206 i vejledning om forvaltningsloven. Den forventede sagsbehandlingstid, som oplyses over for parten, bør være realistisk. Se FOB 2020-2.

Dannelse og transaktioner vedrørende fast ejendom i de

Forvaltningsloven har bestemmelser om taushetsplikt og hvordan saker skal forberedes når forvaltningen skal treffe enkeltvedtak eller vedta forskrifter. Enkeltvedtak er avgjørelser som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer, som for eksempel et vedtak om å gi eller nekte byggetillatelse.

Forvaltningsloven svarfrist

Århuskonventionen - Riksdagens öppna data

Stk. 2 Sagsfremstillingen skal indeholde en redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske forhold, der påtænkes tillagt betydning ved afgørelsen. Der skal endvidere oplyses om den afgørelse, som disse oplysninger efter forvaltningens vurdering fører til, med en begrundelse, der opfylder de krav til begrundelsen af en forvaltningsafgørelse, der følger af forvaltningsloven. 2005-04-04 Det er etter forvaltningsloven ikke svarfrist på klager, selv om god forvaltningsskikk tilsier at klager ikke skal ligge ubehandlet over lengre tid.

Halsnæs Kommunen gemmer kun dokumenter i henholdsvis 5 eller 10 år efter sagsafslutning, jf. Lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21/08/2007. Svarfrist. Svarfristen er 7 arbejdsdage.
Insulin kalium shift

Forvaltningsloven svarfrist

22 apr. 2015 — Svarfrist: Mandag 4. mai. Send svaret til Forskningsavdelingen ved solveig.​fossum-raunehaug@nmbu.no. Vi ber om korte svar, maks to sider. ikke retten til opplysninger etter offentlighetsloven,forvaltningsloven eller annen lovgivning. gis anledning til å uttale seg innen en passende svarfrist.

Saksbehandlingstid. Forvaltningsloven inneholder ikke alminnelige bestemmelser om konkrete frister for saksbehandlingen i den offentlige forvaltning, men det kan angis konkrete frister i særlover som eksempelvis plan- og bygningsloven § 11 a. Selvom selskaber imidlertid ikke er omfattet af forvaltningsloven, bør de alligevel give en begrundelse ved et helt eller delvist afslag på aktindsigt. En afgørelse om aktindsigt kan påklages til den myndighed, der er øverste klageinstans i forhold til den sag, materialet vedrører. Se hela listan på dsb.no Forvaltningsloven. Statsforvalteren og Statens helsetilsyn er forvaltningsorganer.
Förskolan bagarmossen

Forvaltningsloven svarfrist

Så kommunen kan ikke ændre på svarfristen med mindre de svare inden 4 uger med en begrundelse herfor og giver oplysning om forventet svarfrist. Det fremgår af pkt. 206 i vejledning om forvaltningsloven. Den forventede sagsbehandlingstid, som oplyses over for parten, bør være realistisk. Se FOB 2020-2. Parten bør under alle omstændigheder – hvor der ikke er fastsat særlige svarfrister – have et svar fra myndigheden inden 1 måned efter, at sagen er modtaget. Er du part i en sag, det vil sige direkte berørt af kommunens afgørelse, har du krav på aktindsigt efter reglerne i Forvaltningsloven.

Halsnæs Kommunen gemmer kun dokumenter i henholdsvis 5 eller 10 år efter sagsafslutning, jf. Lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21/08/2007. Svarfrist. Svarfristen er 7 arbejdsdage. Forvaltningsloven Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde § 1 Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning.
Avanza månadsspara etf


INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET - NMBU

J.nr. 2012-2417 - Høringssvar ABF har med tak modtaget forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligfor-holdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger m.v. i høring, og har følgende kommentarer. ABF er generelt positivt indstillet overfor det fremsatte lovforslag. ABF finder især den del af forslaget som vedrører forhåndsgodkendelse Slotsholmsgade 10 1216 København K. T +45 7226 8400 F +45 3393 3510 www.justitsministeriet.dk jm@jm.dk REDEGØRELSE OM OFFENTLIGHEDSLOVEN MAJ 2017 Lovafdelingen Forvaltningsloven Offentlighedsloven Databeskyttelsesloven Databeskyttelsesforordningen Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikker-hedsloven). Her kan du læse mere om pligten til at fastsætte tidsfrister for besvarelse af ansøgninger og hurtighedsprincippet Læs mere om Københavns Kommunes tilbagemeldingsgaranti Med henvendelsen følger en svarfrist.


Chauvet grotte main

Århuskonventionen - Riksdagens öppna data

Offentliges svarfrist - narkiv . Forvaltningsloven (Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker) er en norsk lov som har som formål å sikre den enkelte innbygger en trygg og grundig saksbehandling og likebehandling fra det offentliges side.. forvaltningsloven § 33. Selv om det ikke er knyttet rettsvirkning til overskridelse av denne fristen, har kommunen et ansvar for å behandle og oversende klagesaken, eventuelt fatte et nytt vedtak, innen fristen. Forvaltningsloven indeholder regler om partshøring m.v. (§§ 19-21).